Teşvik-Destek ve Hibe Hizmetleri

Devlet Teşvik ve Destekleri

 

 
Yatırım Teşvik Belgesi
 1. Genel Yatırım Teşvik Belgesi
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik belgesi
 3. Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi
 5. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi
 6. Yatırımlarda Devlet Yardımları Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında Yatırımın ili, konusu, kapasitesi ve tutarına göre uygunluk sağlaması halinde; SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKABLIĞINDAN Yukarıda belirtilen yatırımlara yönelik “Yatırım Teşvik Belgesi” hizmetlerimiz aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

  • Yatırım Teşvik Belgesi alınması
  • Belgenin Kullandırılması
  • Belgenin Kapatılması
Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi
 1. Turizm Yatırım Belgesi
  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi turizm tesislerine yatırım aşamasında alınması gerekmektedir.
 2. Turizm İşletme Belgesi
  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Yatırımcılar tarafından turizm tesislerine işletme aşamasında alınması gerekmektedir. Turizm Teşvik ve Desteklerinden yararlanabilmek için turizm yatırımının türü, sınıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
 
 
Sağlık Turizm Yetki Belgesi

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında hem sağlık kuruluşlarının ve hem de aracı kuruluşların Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması gereklidir.

Doğrudan Yabancı Sermaye İzinleri
 1. İrtibat Bürosu İzni
 2. Yabancı Sermaye Şirketine ait Şube açılış izni
 3. Dorudan Yabacı Sermayeli Şirket Kuruluş İzinleri

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kapsamında alınması gereken izinlerdir.

 

 

Hibe Proje Başvuruları

 

 
Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen bir hibe programıdır.

Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Bu programın ayrıntıları her mali destek programı kapsamında yayımlanan uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.

Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER sunmaktadır.

Yatırım ve Proje Hizmetleri

 
Yatırım Etüt Hizmetleri

1. Yatırım Yeri Belirleme
Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.

2. Mahalinde Yatırım Etüdü

 • Yatırım yapılacak arazi ve/veya işletmelerde mevcut durumun tespit edilmesi;
 • Yaklaşık yatırım tutarının belirlenebilmesi;
 • Hibe, kredi, teşvik ve desteklere yönelik çalışmalarının yapılabilmesi
 • İzin ve ruhsatlara yönelik mahalli kuruluşlarla yapılacak görüşmeler ve de diğer parametrelerin gözlemlenebilmesi;
 • Bölge ve ülke pazarına yönelik tespitlerin yapılabilmesi,

Kısacası yatırıma yönelik yol haritasının çizilebilmesi amacıyla yapılan “Yapılabilirlik ve Sürdürülebilirlik” etüdüdür.

 
Yatırım Projelendirme Hizmetleri

1. Tatbikat Projeleri Hazırlama
İnşa edilecek yapılara yönelik taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuatlara göre mimari projelerin (Vaziyet Planı, Statik, Betonarme, Sıhhi ve Elektrik Tesisatı) ile keşif ve metrajların hazırlanması ve/veya hazırlattırılması hizmetidir.

2. Teknoloji Seçim Ve Makine Ekipman
İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve teknoloji seçimine yönelik hizmetlerdir.

3. Proje Uygulama
Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek yatırım dönemi boyunca projenin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir.

4. Proje İzleme Ve Değerlendirme
Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.

 
Fizibilite Raporu Hazırlama Hizmetleri

Faaliyetinin uygulanabilirliği, tasarlanan sistemin çalışıp çalışmayacağının, alınacak makine ekipmanın tesisin ölçeği ile uyumlu olup olmadığının, kapasitelerinin birbiriyle uyumunun ve ayrıca projenin ilgili mevzuata uygunluğunun doğru ve ikna edici bir biçimde anlatıldığı;

 • YAPILABİLİRLİK
 • SEKTÖR
 • PAZAR (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
 • KARLILIK VE VERİMLİLİK

Parametrelere yönelik etüt ve analizlerin yer aldığı, ayrıca iç ve dış finansman temininde kullanılabilecek format ve kapsamda, FİZİBİLİTE RAPORUNUN hazırlanması hizmetidir.

Proje Finansmanı

Kredi ve Finansman Hizmetleri

 
Mali Analiz ve Ön Değerlendirme

Geçek ve Tüzel kişilerin son üç yıllık mali ve ticari geçmişlerinin incelenerek analiz yapılması çalışmalarıdır.

Mali analiz ve ön değerlendirme sonuçlarının müşterilerimizle paylaşılması ve raporlanması hizmetleridir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Finansman Etüdü

Pek çok reel sektör firmaları kendi öz kaynakları ile finanse edemeyecekleri büyüme projelerine yönelik fırsatları değerlendirmek amacıyla dış kaynağa ihtiyaç duyuyorlar.

Ancak Finans kaynaklarına ve kullanım koşullarına erişimlerde çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar.

Kredi verebilecek ve/veya finans desteği sağlayabilecek yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları nezdinde yapılacak etüt çalışmalarına yönelik hizmetlerdir.

Bu çalışma size hem zaman ve hem de en uygun şartlarda finansman temini için avantaj sağlayacaktır.

 
 
Proje Finansmanına Dayalı Yatırım ve İşletme Kredileri

Her türlü sektörde geliştireceğiniz yatırımlar için hem proje finansmanı, hem de profesyonel danışmanlık hizmetleri birlikte sunulmaktadır.

Proje Finansmanı Hizmeti ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir, mevcut tesislerinizi daha ileriye taşıyacak güvenilir ve profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanarak üretim, istihdam sağlayarak ülkemizde katma değer yaratabilirsiniz.

Mevcut İşletme Satın Alma Yatırım ve İşletme Kredileri

Yatırımcıların Mevcut işletme edinme amacıyla projeye dayalı satın alınmasına yönelik uzun vadeli YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ kullandırma süreçlerinde teknik destek hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

 

 

Yurtiçi Kredi Kuruluşları

 
 
 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Tarım ve Hayvancılık Sektörü
Subvansiyonlu Yatırım ve İşletme Kredileri
Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Proje Finansmanı ve Kurumsal Krediler
Diğer Kamu ve Özel Bankalar
Proje Finansmanı ve Kurumsal Krediler

Özelleştirme Danışmanlığı

Özelleştirme ve Yatırım Yeri Tahsis Hizmetleri

 
Hazine Arazilerinin Özelleştirilmesi
Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin uygun mevzuat çerçevesinde yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda özelleştirilmesi, sürecine teknik destek sağlanmasına yönelik Mühendislik ve Müşavirlik hizmetidir.
 • Doğrudan Satış
 • Kiralama
 • İrtifak Hakkı
 • Yatırım Teşvik
 
Orman Arazilerinin Özelleştirilmesi
Orman Vasfını yitirmiş (Bozuk-açıklık vasıftaki Devlet Ormanlarında yapılacak olan aşağıdaki yatırımlara yönelik 49 yıllığına özelleştirme projelerinin hazırlanmasına yönelik Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleridir.
 • Özel Ağaçlandırma
 • Aromatik Bitki yetiştiriciliği
 
Kamu İktisadi Kuruluşlarına ait Tesis ve İşletmelerin Özelleştirilmesi
Kamu iktisadi kuruluşlarına ait tesisi ve işletmelerinin proje dayalı özelleştirilmesi;
 • Doğrudan Satış
 • Kiralama
 • İrtifak Hakkı
Süreçlerine yönelik Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleridir.

 

Özelleştirme ve Yatırım Konuları

 
Tarım ve Hayvancılık Yatırımları
 • BİTKİSEL ÜRETİM
 • ENTEGRE HAYVANCILIK
 • ÖZEL AĞAÇLANDIRMA
 • AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
 
Sanayi Yatırımları
 • ÖZEL OSB (Organize Sanayi Bölgesi) YATIRIMLARI
 • TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARI
 • İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI
 • DİĞER SANAYİ TESİSLERİ
 
Turizm Yatırımları
 • ASLİ KONAKLAMA TESİSLERİ
 • KIŞ TURİZMİ
 • KIRSAL TURİZM
 • GÜNÜ BİRLİK TESİS İŞLETMELERİ

Proje Planlama ve Yönetim Hizmetleri

 
Proje Planlama ve Hazırlama
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının talepleri doğrultusunda projenin tüm unsurları ve parametreleri ile planlanması ve hazırlanması hizmetleridir.
 • Öngörülerin belirlenmesi
 • Ölçülebilir Değer ve parametrelere bağlanması
 • Fizibilite Raporuna hazırlanması
Proje Uygulama İzleme ve Değerlendirme
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mevcut projelerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerinde sunulan hizmetlerdir.
 • Proje koordinasyon, denetim ve uygulama hizmetlerinin sunulması,
 • Proje uygulama ve izleme konularında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 • Proje mali yönetimi ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi
 

Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama Hizmetleri

 
Strateji Geliştirme
Günümüzde en başarılı şirketleri, değişen ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen, yapmış olduğu tespitler doğrultusunda gerekli tedbirleri alan ve uygulayanlar olacaktır.
Ve aynı zamanda fiziki büyümelerinin yanında eş zamanlı olarak kurumsal büyümelerini de gerçekleştirenler her zaman rakiplerinin önünde olacaklardır.
Strateji Planlama ve Yönetim süreçlerinde müşterilerimizle birlikte çalışıyor ve kendimize aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:
 • NEREDEYİZ
 • NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ
 • GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ
 • BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ
Bu soruların cevapları ile müşterilerimizin STRATEJİK PLANLARINI hazırlıyoruz.
 • Yeniden yapılandırma, yenilikçi programların geliştirilmesi ve uygulanması konularında teknik destek ve danışmanlık hizmetleri
 • Yeniden yapılanma programları stratejik planlama ve uygulama süreçlerinde teknik danışmanlık hizmetleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
Müşterilerimizin karmaşık iş sürecini yönetmelerinde, kendilerine sağlanan verilerin doğruluğunun zamanında temin edilmesinin ve güvenirliliğinin büyük önemi vardır. Buda kurumsal kapasitenin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile doğru orantılıdır.
Burada en önemli etkenler, kuruluşta kullanılan yazılım (software) ve bilgi işlem kadar müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi kurumsal yönetim modelleri de önemlidir.
Kurumsal uygulamalar yukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
 • İhtiyaçların belirlenmesi ve Kurumsal Uygulama Modelinin seçilmesi
 • Yeniden Yapılandırma hizmetleri
 • Aile Anayasası ve Kurumsallık uygulama Projelerinin hazırlanması
 • Kurumsal Kapasite Uygulama ve Sonrası Değerlendirme hizmetleri
 • Muhasebe ve Finansal Yönetimin planlanması hizmetleri
 
 
1253 kez görüntülendi