Yazılı Çeviri Hizmetleri

Sektör ve konu ayırımı gözetmeksizin yazılı metinlerin kaynak dilden hedef dile aktarımı hizmeti sunmaktayız.

Türkçeden ve Türkçeye Temel Diller

İngilizce< > Türkçe
Almanca< > Türkçe
Fransızca< > Türkçe
Rusça< > Türkçe
Arapça< > Türkçe

DİĞER DİL KOMBİNASYONLARI:

İngilizce, Almanca, Fransızca, VE TÜM DİĞER AB ÜLKELERİ DİLLERİ İLE, Rusça, Arapça, DİL ÇİFTLERİ

 

 

Çeviri Sürecinde Dikkat Edilen Hususlar:

 • Orijinale metne/belgeye sadık kalınması
 • Kalite, Doğruluk, Profesyonellik, Güvenilirlik
 • Gizlilik İlkesine uyulması
 • Dilin, kendi yazım, gramer ve noktalama kurallarına uygun kullanılması
 • Taahhütlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi
 • Format ve biçimleri de kapsayan birebir tercüme ve kontrol
 • Tercüme yaparken araştırmacı olunması
 • Uzmanlık gerektiren çalışmalarda metnin içeriği ve/veya terminolojisi açısından bir ön çalışma yapılması
 • Terminoloji Uyumunun sağlanması
 • Konuya göre çevirmen/redaktör ekibinin belirlenmesi
 • Müşteri bazlı terminoloji seçilmesi
 • Çeviri metinlerin kontrol/redakte edilmesi
 • Broşür, katalog, kılavuz gibi belge çevirilerini doğrudan kullanıma ve/veya baskıya hazır hale getirilmesi
 • En az 5 yıl süre ile arşivleme yapılması
 

Sözlü (Ardıl) Dil Hizmetleri

Sözlü Çeviri Hizmeti Sunulan Organizasyon Türleri:

 • Toplantı
 • Seminer
 • Kongre
 • İş Toplantıları ve Görüşmeleri
 • Çalıştay
 • İnceleme Gezileri
 • İkili Görüşmeler
 

Teknik Dil Danışmanlığı

 • Dil hizmetlerinde kurumsal kapasite oluşturma çalışmalarına teknik destek sağlama
 • Uluslararası yazışma teknikleri kazandırma
 • Tercüme ve dokümantasyon yönetim eğitimi
 • Konu uzmanlığı gerektiren uluslararası ilişkilerde danışman-tercüman sağlama hizmetleridir.

Redaksiyon ve Kontrol Hizmetleri

Çeviri işleminde anlam kaybının en aza indirilmesi için yetkin ve deneyimli redaktörlerin tercüman tarafından çevrilen metni kontrol etmesi ve olası hataları düzeltmesi zorunludur. ERENOĞLU, çeviri kontrol/redaksiyon hizmetlerini nitelikleri “Çeviri Ekibimiz” kısmında belirtilen tecrübeli Redaktörler ile sunmaktadır.

Redaksiyon ve Kontrol

Çevirisi yapılmış veya yazılmış bir metin üzerinde, noktalama işaretleri, imla ve gramer kurallarına ve benzeri biçimsel düzeltmelere yönelik değişiklikleri yaparak dokümanı kullanıma hazır duruma getirme hizmetidir.

Edit Hizmetleri

Çevirisi yapılmış veya yazılmış bir metni / dokümanı redaksiyon hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlere ek olarak, içeriğine yönelik, tekrar ve gereksiz kelime kullanımını düzeltilmesine ve anlaşılırlığın arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaparak, baskı ve yayıma hazır duruma getirme hizmetidir.

Metnin/belge Türleri

 • Firmamız tarafından yapılan çeviri metinleri/belgeleri
 • Firmamız dışında yapılan çeviri metinleri/belgeleri
 • Doğrudan kaynak lisanda hazırlanmış metin/belgeler
Çeviri Redaksiyon
 

Deşifre

Deşifre hizmetleri, toplantı, seminer, konferans, çalıştay, röportaj gibi ses kayıtlarının tutulduğu organizasyonlarda, kaset, CD, VCD, DVD veya herhangi başka bir veri saklama birimine kaydedilmiş her türlü konuşma kayıtlarının deşifre edilerek, yazım kurallarına uygun bir şekilde Word, Pdf, PowerPoint sunumu gibi metin formatlarına dönüştürülmesi hizmetini kapsamaktadır.

Çalışma Konuları

 • Avrupa Biriği Mevzuatı
 • Twinning (Eşleştirme) Projeleri
 • Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Direktif/Tüzük
 • İhale Şartnameleri
 • Standartlar
 • Proje Final Raporları
 • Araştırma Raporları, Yıllık Raporlar
 • İhale Belgeleri
 • Sözleşmeler
 • Ticari Belgeler
 • Tanıtım Broşürleri, Sunumlar
 • Web Siteleri
 • Kullanma Kılavuzları
 • Resmi Evraklar (TÜV–CE, Sirküler, Ticaret Sicil Gazetesi, Diploma, Vekaletname, İkamet)
 • Finansal Belgeler
 • Kurumsal Bülten ve Kitaplar
 • Özel Şirketler Arası İşbirliği Yazışmaları ve İletişimleri
 • Tez, Makale
 

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 180.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

Dil Hizmetleri Akış Şeması

 
1406 kez görüntülendi